Skargi i reklamacje

COVID-  Informacja o terminach rozpatrywania niektórych reklamacji

Informacja dla Klienta dotycząca składania i rozpatrywania reklamacji

Formularz reklamacji dla klientów indywidualnych

Formularz reklamacji dla klientów instytucjonalnych

Formularz reklamacji dotyczący kart płatniczych dla klientów indywidualnych

Formularz reklamacji dotyczący kart płatniczych dla klientów instytucjonalnych

Formularz reklamacji ubezpieczeniowej

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu  w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego  rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa.

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu  w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego  rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00 – 030 Warszawa.

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu  w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego  rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380  Warszawa.