Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu uczestniczy w systemie gwarantowania środków pieniężnych uregulowanym w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1937 z późn. zm.). Zgodnie z nią depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

Depozyty podlegające gwarancjom BFG
Co do zasady gwarancjom BFG podlegają wszystkie depozyty klientów indywidualnych i firm niefinansowych złożone w Banku, do równowartości w złotych kwoty 100 tys. euro. W szczególnych wypadkach limit gwarancji może być wyższy1.

W przypadku, gdy Klient posiada kilka depozytów w Banku, są one sumowane, a suma podlega limitowi równowartości w złotych 100 tys. euro. W przypadku rachunków wspólnych, limit równowartości w złotych 100 tys. euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie.

Gwarancjami objęte są zarówno depozyty w złotych jak i walutach obcych. Niezależnie od waluty rachunku wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych.

1W przypadku osób fizycznych limit może sięgnąć równowartości 200 tys. euro. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy środki znajdujące się na rachunku pochodzą ze sprzedaży domu lub mieszkania niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, z nabycia spadku, wypłaty ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia z tytułu dożycia określonego wieku, wypłaty ubezpieczenia NNW, wypłaty odprawy pieniężnej, wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej lub wykonania podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Niezależnie od powyższych sytuacji limit powiększa się o przyznane zadośćuczynienie oraz niektóre odszkodowania – w całości. Podwyższony limit obowiązuje przez 3 miesiące od dnia wpływu środków z tytułów opisanych powyżej.

Środki pieniężne i należności niepodlegające gwarancjom BFG
Ochronie nie podlegają depozyty:

 • Skarbu Państwa
 • Narodowego Banku Polskiego
 • banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe
 • kas i Kasy Krajowej w rozumieniu Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
 • Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • instytucji finansowych w rozumieniu rozporządzenia CRR2
 • firm inwestycyjnych i uznanych firm inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia CRR2
 • osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów
 • krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
 • funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
 • otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
 • jednostek samorządu terytorialnego
 • organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Capital Requirements Regulation, CRR)

Gwarancjami BFG nie są objęte także wpłaty z tytułów wkładów członkowskich, udziałów i wpisowego do banków spółdzielczych i SKOK-ów, pieniądz elektroniczny oraz środki na rachunkach do równowartości 2,5 euro w złotych, jeżeli nie dokonano na nich żadnych obrotów w okresie ostatnich 2 lat.

Termin wypłaty przez BFG środków gwarantowanych
Wypłaty dokonywane są w terminie 7 dni roboczych od dnia wystąpienia przez uprawnioną instytucję z  wnioskiem o  ogłoszenie upadłości.
Szczegółowe informacje dotyczące procedury wypłaty środków dostępne są w Arkuszu informacyjnym dla deponentów oraz na stronie internetowej BFG.

Odzyskanie depozytów nieobjętych gwarancjami BFG
Deponenci mogą także odzyskać tę część środków pieniężnych, która nie jest objęta limitem gwarantowanym przez BFG w ramach postępowania upadłościowego.

Informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej BSZŁ w Łowiczu
Zgodnie z ustawą o BFG, instytucje objęte polskim systemem gwarantowania podają do publicznej wiadomości informacje na temat swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej. W przypadku BSZŁ w Łowiczu informacje te znajdują się w sekcji Wyniki finansowe.