Okres przechowywania Danych Osobowych

Okres przez który dane będą przechowywane

1)      w związku ze złożonym wnioskiem o założenie rachunku (w szczególności podstawowego rachunku płatniczego), jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy - przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy licząc od daty negatywnie rozpatrzonego wniosku lub jego wycofania przez Panią/Pana
2)      w zakresie promocji i marketingu opartego na elektronicnych kanałach komunikacji:
a)   w trakcie trwania umowy – do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu lub odwołania zgody,
b)   po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody,
2) W zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej oraz w związku z realizacją złożonego wniosku/zawarciem umowy – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających, w szczególności dla dokumentacji księgowej i podatkowej oraz przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy przez okres 5 lat o ile nie zostanie on wydłużony postanowieniami Sądów oraz upoważnionych organów Państwa.
W odniesieniu do umów o charakterze kredytowym, w przypadku skorzystania przez Panią/Pana  z oferty Banku w tym zakresie, dodatkowo:
3) W związku z przygotowaniem Formularza informacyjnego/oferty kredytowej, złożonym wnioskiem, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy - przez okres 12 miesięcy licząc od daty przygotowania przez Bank Formularza informacyjnego/oferty kredytowej, negatywnie rozpatrzonego wniosku lub wycofaniem przez Panią/Pana złożonego wniosku;
4) Dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku gdy wyraziła Pani/Pan zgodę lub gdy spełnione będą warunki, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przez okres do 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania;
5)  dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego oraz do celów statystycznych i analiz - przez okres do 12 lat od wygaśnięcia zobowiązani