Karta kredytowa

Karta kredytowa umożliwi Ci płacenie za produkty i usługi bez wykorzystania Twoich własnych środków.

Jak działa karta kredytowa?
Bank udostępnia Ci limit kredytowy, który ustalany jest w oparciu o Twoje dochody. Każda wykonana kartą kredytową transakcja zmniejsza dostępny limit. Po zakończeniu miesięcznego cyklu rozliczeniowego generowane jest zestawienie operacji dokonanych kartą kredytową w ww. cyklu. Od tego dnia masz 22 dni na spłatę co najmniej kwoty minimalnej (5% zadłużenia, min. 50 zł). Zobacz, jak działa karta kredytowa.

Długi okres bezodsetkowy
Jeżeli w ciągu 22 dni od zakończenia cyklu rozliczeniowego spłacisz całkowitą kwotę zadłużenia, to od transakcji bezgotówkowych nie zapłacisz odsetek. Łącznie to nawet 52 dni bez odsetek.
Bank naliczy natomiast odsetki od wszystkich transakcji gotówkowych, przelewów z rachunku karty oraz od transakcji bezgotówkowych niespłaconych w ciągu 22 dni od zakończenia cyklu rozliczeniowego.

Wysoki limit kredytowy
Dopuszczalny limit dla karty kredytowej wynosi od 1 000 zł do 20 000 zł.

Dodatkowa karta kredytowa
Do Twojej karty kredytowej możesz dostać kartę dodatkową, której używać będzie wskazana przez Ciebie, bliska Ci osoba. To Ty zadecydujesz, jaką część limitu kredytowego udostępnisz jej do wykorzystania.

3D Secure
3D Secure to gwarancja bezpiecznych płatności w Internecie. Jest dodatkowym darmowym zabezpieczeniem płatności dokonywanych kartami w Internecie. W sklepach internetowych oznaczonych znakami, każdą transakcję potwierdzisz dodatkowym hasłem. Więcej o usłudze 3D Secure.

Bezpieczeństwo
Poznaj inne zasady bezpiecznego korzystania z kart płatniczych. W przypadku zagubienia lub kradzieży karty niezwłocznie ją zastrzeż.

Prowizje i opłaty
Wydanie karty kredytowej i karty dodatkowej jest bezpłatne. Sprawdź pozostałe prowizje i opłaty powiązane z kartą kredytową.

RRSO 10,44%
Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: limit kredytowy 6 000,00 zł, całkowita kwota kredytu 6 000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 48 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 9,87%. Całkowity koszt kredytu wynosi 2 371,55  zł, a w jego skład wchodzą: odsetki od kredytu 2 206,55 zł*, koszt usług dodatkowych 165,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za wydanie karty 0,00 zł, opłata za użytkowanie karty ustalona za cały okres trwania umowy 165,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 10,44%*. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 8 371,55  zł*.

*przy założeniu wykorzystania kredytu w formie bezgotówkowej w całości w całym okresie kredytowania i spłacie kredytu w ostatnim dniu trwania umowy

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 25-06-2019 r.

Informacja o marżach walutowych
Tabela prezentuje wyliczenia dotyczące różnicy pomiędzy kursem walutowym stosowanym przez Bank do rozliczenia transakcji z uwzględnieniem opłaty za przewalutowanie pobieranej przez Bank określonej w Taryfie prowizji i opłat a najbardziej aktualnym kursem referencyjnym wymiany euro ogłaszanym przez Europejski Bank Centralny, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2560/2001.W Tabeli zastosowano najbardziej aktualne kursy podane przez organizacje płatnicze Visa i Mastercard, Europejski Bank Centralny oraz kursy Banku. Ostateczna wysokość marży uzależniona jest od momentu wpływu transakcji do rozliczenia przez Bank. Więcej o marżach walutowych.