CRS (EuroFatca)/FATCA (Fatca amerykańska)

CRS (ang. Common Reporting Standard) czyli standard automatycznej wymiany informacji finansowej, jest stosowany przez rządy krajów na całym świecie, aby jeszcze skuteczniej i na szerszą skalę przeciwdziałać uchylaniu się od obowiązku płacenia podatków.

Standard CRS został opracowany przez OECD (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development - Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) jako podstawa dla automatycznej wymiany informacji o rezydencjach podatkowych klientów prowadzonej między organami podatkowymi.

Aktem prawnym uprawniającym do wymiany informacji podatkowych z innymi krajami jest Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej jako „Ustawa CRS”, „Regulacja CRS”). Postanowienia Ustawy CRS dotyczące zasad poszukiwania rachunków podlegających raportowaniu oraz przekazywania informacji o nich do organów podatkowych obowiązują od 1 maja 2017 roku.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) jest regulacją Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA), która przewiduje nałożenie na zagraniczne (nie posiadające siedziby w USA) – banki i inne instytucje finansowe (np. firmy ubezpieczeniowe, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne) obowiązku informowania amerykańskich organów podatkowych o rachunkach prowadzonych na rzecz podatników amerykańskich. Celem FATCA jest zapewnienie, by osoby fizyczne oraz podmioty posiadające obowiązek podatkowy w USA wywiązywały się z niego.

Instytucje finansowe wykonują swoje obowiązki zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Działając w świetle przepisów CRS/FATCA, instytucje finansowe, w tym również Bank Spółdzielczy Ziemi łowickiej w Łowiczu, zobowiązane są określić, gdzie ich klienci powinni płacić podatki, co wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej. Jeśli klient jest rezydentem podatkowym poza krajem, w którym prowadzone są jego rachunki bankowe, Bank przekaże taką informację do właściwych organów podatkowych, a następnie Organy podatkowe mogą wymieniać taką informację z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem jest dany klient.

Główne obowiązki instytucji finansowej wobec ustaw CRS/FATCA

  • stosowanie procedur należytej staranności (czyli zasad weryfikacji rachunków finansowych i identyfikacji rachunków objętych obowiązkiem raportowania) oraz procedur sprawozdawczych (czyli zasad przekazywania informacji o rachunkach finansowych objętych obowiązkiem raportowania)
  • rejestrowanie czynności podejmowanych w ramach wykonywania w/w obowiązków (przykładowo zarejestrowanie daty, rodzaju i opisu przeprowadzonej czynności, np. informacji o dacie sklasyfikowania rachunku lub odebrania od klienta oświadczenia)
  • gromadzenie dokumentacji wymaganej przy wykonywaniu w/w obowiązków, w szczególności oświadczeń o rezydencji podatkowej posiadaczy rachunków oraz osób kontrolujących i dowodów w postaci dokumentów (m.in. certyfikat rezydencji, dowód tożsamości, dokument rejestracyjny firmy, zbadane sprawozdanie finansowe).

Instytucja finansowa pozyskuje dane oraz oświadczenie Klienta pozwalające ustalić czy klient będzie podlegać obowiązkom raportowym wynikającym z Regulacji CRS/Fatca.

Obowiązki dla klientów
Posiadacz rachunku oraz w przypadku niektórych podmiotów także osoba kontrolująca (beneficjent rzeczywisty dla podmiotów) są obowiązani składać oświadczenie o rezydencji podatkowej oraz przedstawiać dokumenty wskazane w Ustawie CRS/Fatca na każde żądanie instytucji finansowej. Ma to miejsce w szczególności podczas:

  • sprzedaży określonych produktów (produkty depozytowe m.in. rachunek osobisty, rachunek bieżący, rachunek oszczędnościowy i lokaty),
  • modyfikacji danych klienta.

Dodatkowo posiadacz rachunku jest zobowiązany:

  • poinformować instytucję finansową o zmianie okoliczności, które mają wpływ na jego rezydencję podatkową w terminie 30 dni od zmiany tej okoliczności
  • złożyć do instytucji finansowej odpowiednio zaktualizowane oświadczenie, w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Druki Oświadczeń CRS/FATCA